alt

วันนี้(25 มิ.ย. 62) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติเลือก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม และเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี