alt

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอโครงการ กล่าวว่า กิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ มีโรงเรียนเข้ามาร่วมอบรมจำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิผู้อื่นและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนของตน

อาจารย์ขวัญยา บุญเชิด ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีจากคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ทุกคำแนะนำ คำปรึกษา การช่วยเหลือ ขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่ดีเสมอมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน ขอบคุณวิทยากรบรรยายทุกหัวข้อทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งกิจกรรม Walk Rally ที่สำคัญที่ขาดไปไม่ได้ คือ วิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ที่ทุ่มเทกำลังแรงกาย ทำงานกันอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ช่วยทำทุกอย่างจนงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และขอบคุณคุณครูและนักเรียนทั้ง 20 โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมและเต็มที่กับทุกกิจกรรม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณะนิติศาสตร์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี