alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดรอบรมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ฟุตซอล และแบดมินตัน (ระดับพื้นฐาน)เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ตามมาตรฐานของแต่ละ ชนิดกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหนึ่งใน 38 แห่ง ที่พร้อมจะให้บริการกับท้องถิ่นและชุมชนอย่างเต็มที่ โดยในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรอบรมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ฟุตซอล และแบดมินตัน (ระดับพื้นฐาน) มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในทุกโอกาศ ในนามของมหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับและก็คิดว่าทุกท่านคงจะมีโอกาสมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในโอกาสต่อๆไป

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้มีมาตรฐาน สามารถนํา ทักษะไปพัฒนๆ เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่กําหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ และตระหนักในด้าน การออกกําลังกาย การเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มวลชนมีการ ออกกําลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกําลังกาย โดยมุ่งเน้น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการกีฬา และนันทนาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี