alt

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด SRU Start Up Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราโชบายของในหลวงราชกาลที่ 10 ให้เป็นไปตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น”

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SRU Start up Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าไปสู่การแข่งขันในตลาดสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการขึ้น ภายใต้แนวคิด SRU Start Up Thailand 4.0 จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะรับความรู้ด้านการตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในเชิงลึกในการผลิตภัณฑ์สินค้า และการสร้าง Brand ชุมชนสู่ตลาดสากล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ประกอบการ 5 ราย ที่มีความพร้อมจะได้รับการส่งเสริม จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย เพื่อ ยกระดับมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น

โครงการมีการบรรยายหัวข้อ “แผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยคุณ ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นผู้ประกอบการแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน พร้อมนำเสนอแผนธุรกิจ ของสินค้าแต่ละชนิด ต่อวิทยากร ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ และผู้ช่วยวิทยากรคุณอัครภณ ขวัญแก้ว เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อาพาภรณ์ ทิพย์ทอง ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี