alt

วันนี้ (17 กันยายน 2562) ที่ห้อง GA101 อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย) สำนักข่าวลูกยางนิวส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัย ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คน โดยมีวิทยากรคือ นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศศึกษา และดีเจเชาเชานักจัดรายการวิทยุชื่อดังร่วมให้ความรู้

ซึ่งการจัดกิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัยในครั้งนี้ นางสาวภัทรวดี นิลแสง ตัวแทนนักศึกษาจากสำนักข่าวลูกยางนิวส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ผู้จัดงานกล่าว การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ยังไม่มีความพร้อม ว่าอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปในอนาคต ซึ่งความจริงแล้วเรื่องเพศศึกษาในยุคปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุด ที่ทุกคนทุกช่วงอายุควรเรียนรู้ถึงความพอเหมาะพอควร เราไม่ได้บอกว่าเพศศึกษาเป็นเรื่องน่าอาย แต่กำลังสื่อสารว่าเพศศึกษาเป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นเมื่อมีความพร้อม หรือถ้ามีทุกคนต้องรู้จักการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือปัญหาการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ และคิดถึงผลที่จะตามมาต่อไปด้วย

ด้าน นายจิรายุส์ คนเพียร ตัวแทนนักศึกษาจากสำนักข่าวลูกยางนิวส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดงานอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ทุกวันนี้เรามองข้ามปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไปแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ห้ามกันค่อนข้างยาก โลกเปิดกว้างการรับรู้เรื่องเพศศึกษาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เรามองไปถึงการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น เราพยายามสื่อสารถึงวิธีการป้องกันโรคต่างๆ เราสื่อสารให้เรื่องเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกล้าพูดกล้าถาม โดยมีวิทยากรระดับประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ กิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี