alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้ตัวแทนบุคลากรจากคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คน

นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อํานวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดโครงการสํานักงานสีเขียว (GreenOffice) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการลดการใช้พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เเละมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการสร้างความเข้าใจถึงนโยบายสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย จากนายศักดา ศิริพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งได้จัดบรรยายหัวข้อ “การจัดโครงการสํานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.อนุวัตร ประแสริฐสิทธิ์ อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “การจัดโครงการสํานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ชาญวิทย์ บัวศรี อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรร์ บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม “การบริหารจัดการ การประหยัดพลังงานและการจัดการขยะในสํานักงาน” โดย สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงษ์ศาล และอาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี