alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “TQS- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร”ส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง สร้างความพร้อมและเต็มใจให้บริการ เป้นกำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร สายสนับสนุนซึ่งมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการให้บริการ ซึ่งการอบรมตามโครงการในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ตระหนักถึงความสําคัญของ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการอย่างยั่งยืน และการฝึกทักษะที่จําเป็นสําหรับ การให้บริการคุณภาพทั่วองค์การ เพื่อพัฒนาระดับสติอารมณ์ และระดับแห่งความอดทน อันเป็นพื้นฐานของการปรับตัวที่จะเผชิญปัญหาและสร้างความสุขในงานบริการ รวมทั้งร่วมกันสร้าง Service Excellence โดยการกําหนดมาตรฐานงานบริการ ในแต่ละจุดบริการแลกเปลี่ยนปัญหา และประสบการณ์งานบริการ อันจะเป็น ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี