alt

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนมีความฉลาด และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ  อีกทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นต่อการสื่อสาร และการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามทักษะในห้องเรียนควรฝึกฝนไปพร้อมกับทักษะนอกห้องเรียน ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นโอกาสดีของนักเรียนที่ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทั้งสองด้าน เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต

อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงจัดค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิทยากรจากสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
ดร.อรนิช เผือกคง ข่าว
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี