alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับนักวิจัยและหัวหน้าแผนบูรณาการงานวิจัย จำนวน 16 โครงการ เพื่อพัฒนาโจทย์งานวิจัยและกระบวนการตามแผนงานให้ตรงตามนโยบายและเงื่อไขของแหล่งทุน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มาเป็นวิทยากรบรรยายและ Work Shop เกี่ยวกับกระบวนการสร้างแนวคิดและจัดทำแผนบูรณาการ เพื่อสนับสนุนและเติมเต็มความสมบูรณ์ของการพัฒนาข้อเสนอโครงการก่อนส่งไปยังแหล่งทุนต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี