alt

วันนี้(25 ก.ย. 62)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ"คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2562 เป็นการสานต่อการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยที่มุ่งหวังการจัดกิจกรรมให้คลอบคลุมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพเเละต่างจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้เเก่นิสิตนักศึกษา จำนวน 10,000 คน ใน 30 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Learning ByGaming เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจเเละนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
นภัทร ส้มแก้ว ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี