alt

วันนี้( 25 ก.ย. 62) ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา(เชียวหลาน) ต.เขาพังอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา และดร.กิตติมา คงทน อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สุทธิรักษ์ หนองแก้ว ร่วมกับนักวิจัยลงพื้นที่ออกสำรวจต้นเทียนสิรินธร พืชประจำถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาช่วงที่มีจำนวนดอกมากที่สุดสำหรับกำหนดเป็นช่วงฤดูการเที่ยวชม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เทียนสิรินธร (Impatients Sirindhorniae Triboun & Suksathan) หรือชมพูสิริน ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรายงานว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกโดย ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นักวิจัยพฤษศาสตร์ เมื่อปี 2552 เทียนสิรินธรเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้เฉพาะ จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.กระบี่ โดยใน จ.สุราษฎร์ธานีนั้นพบได้เฉพาะภูเขาหินปูนบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาสก

สำหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงานคือ ได้รับทุนงานวิจัยจากเขื่อนรัชชประภาโดยมี ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ในตอนที่เริ่มโครงการวิจัย) เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ยังมีนายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก และนางเยาวลักษณ์ สุวรรณคง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ให้ความร่วมมือในการออกสำรวจ และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่จะขยายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและนำพืชที่ขยายพันธุ์ได้คืนสู่ท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ทีมนักวิจัย ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี