alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน หวังนักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา ใครอยากเรียนต้องได้เรียน หนุนเสริมพร้อมผลักดันปัญหาก้าวข้ามเงื่อนไขนานา เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นผู้ติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การได้รับทุนของนักศึกษาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ได้รับทุนคือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับทุนนั้นๆ เป็นการได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างสังคม สร้างอนาคต ให้มีคุณภาพสู่ประเทศและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการรับทุนอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่มีความยิ่งใหญ่

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มรส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเปิดโอกาส โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีการศึกษา เพื่อเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคำว่า “ราชภัฏ” ที่มหาวิทยาลัยจะต้องการขับเคลื่อนพันธกิจที่สำคัญ คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการดูแลชุมชนท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงวางรากฐานให้ชาวราชภัฏได้ถวายงานต่างพระเนตรพระกรรณในด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สป.อว. เปิดเผยว่า การดำเนินงานทุนการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สู่ชาติร่วมเป็นเสาหลักของประเทศ จึงต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันกับนักศึกษา โดยการประชุมในวันนี้มีการติดตามประเมินผลของผู้รับทุนจากแต่ละโครงการ ถึงสภาพครอบครัว สภาพความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา สถานภาพทางด้านการศึกษา การเบิกจ่ายเงินทุนและการบริหารเงินการศึกษา การปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขในการรับทุน ผลการศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคระหว่างการศึกษา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการวางแผนหลังสำเร็จการศึกษา

ด้านนางสาวสุภาพร มีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับทุนการศึกษาโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่น 10 และเป็นผู้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี เปิดเผยว่า การได้รับทุนเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาส ได้เห็นความสำคัญของการรับทุนการศึกษา เพราะนอกจากเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้แล้ว ยังเป็นเกียรติแก่ตนเองและจะต่อยอดทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่างสูงสุด เพื่อเป็นการตอบแทนการได้รับทุนการศึกษา

ส่วนนายวิชชุกร พลวิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้รับทุนการศึกษาโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น 5 ผู้ได้รับการคัดเลือกในนามตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดี เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ทุน ม.ท.ศ. เป็นดุจแสงสว่างที่นำทางให้มีการศึกษาอย่างที่ตนเองปรารถนา จนสร้างสมประสบการณ์เพื่อดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษา เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ราษฎร ตลอดจนพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์มอบให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตในการสร้างประเทศ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาตนเองจะดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำรัสและปณิธานที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับนักเรียนทุนที่ว่า “จะเป็นคนดีตอบแทนแผ่นดินตราบสิ้นลมหายใจและจะเป็นเบ้าหลอมที่ดีให้กับอนาคตของประเทศในฐานะแม่พิมพ์ของชาติตามศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมาต่อไป”

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี