alt

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลซึ่งทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและจังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 ให้แก่นายธนวันต์ จันทร์คง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทอุดมศึกษา และ อ.กิตติกร ไสยรินทร์ รองผู้อำนวยการ และนางปวริศา เสาแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภาพ

ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี