alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เปิดถนน 2 เส้นทางการเดินรถจักรยานยนต์ และควบคุมความเร็วภายในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% และไม่นั่งซ้อนสาม

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ช่วยอธิการบดีมีมติอนุมัติให้เปิดถนน 2 เส้นทางให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ให้รถจักรยานยนต์ 2 เส้นทาง โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

โดยเส้นที่ 1 ตั้งแต่สามแยกคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถึงวงเวียนน้ำพุหน้าหอประชุมวราลงกรณ  รถจักรยานยนต์ผ่านได้ แต่ห้ามรถจักรยานยนต์จอดตลอดแนว เส้นที่ 2 หน้าอาคารทีปังกรรัชมีโชติ หรือหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รถจักรยานยนต์ผ่านได้ แต่ห้ามจอดรถทุกประเภทตลอดแนว ซึ่งคณะผู้บริหารมีมติให้เปิดพื้นที่ถนนหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังเก่า เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์แทนเส้นหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งถนนเส้นหน้าอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจนถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้  และขอความร่วมมือผู้ใช้รถทุกท่านให้ใช้ความเร็วบนถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% และไม่นั่งซ้อนสาม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี