alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา จังหวัดสุราาฎร์ธานี ร่วมบูรณาการองค์ความรู้สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยมีนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมงานอย่างล้นหลาม

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากกการได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางรายวิชาการประเมินผลโครงการ จึงได้ข้อสรุปในการร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบตามแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยการลงพื้นที่วิจัยเชิงสำรวจจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันลงพื้นที่และนำผลการสำรวจมาอภิปรายเรียงลำดับความลำบากและความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ใช้หลักการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการเกิดจากคนในพื้นที่ที่มีความเต็มใจและตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิดที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะต่อไปในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ดร.พลกฤต กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา ได้มีการดำเนินงานไปแล้ว 3 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 1 เป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สะพานไม้ไผ่ ณ บ้านทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาชัย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม กลุ่ม2 กับการพัฒนาห้องสมุดรถไฟ 1 เดียวของจังหวัดสุราษฎร์ ให้เป็นจุดพักผ่อนครบวงจรสำหรับทุกคน และกลุ่มที่ 3 กับการพัฒนาน้ำตกโตนเรือบินและสำนักสงฆ์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ เมื่อได้เดินผ่านสะพานเขียวที่นักศึกษาช่วยกันสรรสร้าง ข้ามไปอีกฝั่งจะพบกับความสงบ งดงาม มีมนต์ขลังท่ามกลางป่าไม้นานาชนิด ที่นักศึกษาช่วยกันสร้างจุดเสริมความปลอดภัย ทั้งถนน ราวจับ บันได เพื่อให้ท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและปลอดภัย ตลอดจนการร่วมกับชุมชนสร้างเพจ facebook ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามความเคลื่อนไหว อีกด้วย

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรส. ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี