alt

วันนี้(9 ต.ค.62) ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและประชาชน พร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 13 ตุลาคม โดยการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคต

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี