alt

เมื่อวานนี้(26 ธ.ค. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 SRU Sharing รวมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะความสำเร็จของทุกหน่วยงานต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับทุกสายงานในการช่วยขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถประสบความสำเร็จได้  ดังนั้นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการประมวลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทุกภาคส่วน สู่พลังในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้มีการประมวลผลการดำเนินงานที่เป็นผลแห่งความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน และร่วมภาคภูมิใจ ของบุคลากรทุกภาคส่วนอันจะสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเชื่อมพลังความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้บริหารดีเด่น และบุคลากรดีเด่นประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา ตำแหน่งคณบดี สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประเภทสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประเภทสายสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ นายสุชาติ สิทธิวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประเภทสายสนับสนุน ได้แก่ นายสุนันท์ พุทธพงค์ ตำแหน่งนักจัดการภูมิทัศน์ สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และหลักสูตรระดับปริญญาตรีดีเด่น ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากการประเมินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคะแนนประเมิน 3.98 รางวัลชนะเลิศ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมิน 3.98 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการได้รับคะแนนประเมิน 3.90 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมิน 3.89


น.ศ.ฝึกประสบการณ์ สื่อสารองค์กร ข่าว

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี