ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสุราษฎร์ธานี ... ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานการประชุม และเข้าร่วมประชุมโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนหน่วยงานจาก แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด นายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 19 อำเภอ ... ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน "อำเภอทูบีนัมเบอร์วัน" ให้เกิดชมรมทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำ ฯลฯ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี สร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอ โดยเฉพาะ 5อำเภอนำร่อง คือ อ.เมือง อ.เกาะสมุย อ.บ้านนาเดิม อ.ท่าฉาง และอ.คีรีรัฐนิคม

อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหลักองค์ประกอบ 3 ก. ได้แก่ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม และยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสฯ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ

ทั้งนี้ ดร.พลกฤษ แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นพี่เลี้ยงแก่อำเภอนำร่อง และอำเภอที่สนใจ และพร้อมให้การสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่อำเภอนำร่องเพื่อเตรียมสู่การประกวดชมรมอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป

สำหรับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากเป็นโครงการในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแล้ว ยังนับว่าได้สนองพระราชดำริงานตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองอีกด้วย

อ.อนุรัตน์ แพนสกุล ภาพ/ข่าว
กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี