8 มกราคม 2563 ที่ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม MOU กับ National ping tung university โดยมี Prof.Dr.Mike y.k.Guu อธิการบดีจาก National ping tung university เพื่อร่วมมือกันด้านวิชาการ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี