(15 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 3 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ นั่นคือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ โดย ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ กระบวนการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การส่งเสริมผลักดันให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครู ตลอดจนองค์ประกอบของการผลิตครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ตนเองได้รับ กลับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามอัตลักษณ์บัณฑิต “วิศวกรสังคม” ซึ่งประกอบด้วยทักษะสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
2. ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้
3. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถระดมทรัพยากรและสรรพกำลังเพื่อแก้ปัญหา
4. ทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ทั้งนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายวิชัย ศรีขวัญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม พร้อมทั้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี