๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยมีดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green Office) เพื่อลดภาวะโลกร้อนและผลกระทบอันเกิดจากภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นยู่ของทุกคนในสังคม ซึ่งทราบกันโดยทั่วไปว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน การจัดกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี