วันนี้19 มกราคม 2563 การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มรส. รอบ Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน

สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี