วันนี้ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรส. พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เช่น งานกองพัฒนานักศึกษา งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ และงานกองกองกลาง อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมเรือนไทย 4 ภาค และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว/ถ่ายภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี