วันนี้(8 ก.ย. 63)​งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ จัดประชุมปฏิบัติการวิพากย์แผนแม่บทพัฒนาแหล่ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติ​จาก ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธาน​ในพิธี​เปิด​การประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาสัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคันหาทุนและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และกำหนดทิศทางการสร้างเครืข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนถึงจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดรายได้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีดร.กฤษณะ ทองแก้ว และดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ เป็นผู้ร่วมวิพากษ์​เเละจัดทำเเผนปฏิบัติการ​ลงพื้นที่

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร​ นักประชา​สัมพันธ์​ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
#งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี