alt

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการ “กฎหมายใกล้ตัวและพัฒนาบุคลิกภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย” หวังเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว และนางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การเผยแพร่กฎหมายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเพื่อให้เกิดความสงบสุข ทุกคนในสังคมจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนการรู้เท่าทันสถานการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนหรือผู้เยาว์ได้กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้ง เพื่อได้เสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวก่อนเข้าสู่การเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมยิ่งขึ้น

ด้านนายนครินทร์ หาญสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มรส. ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากฎหมายการปกครองท้องถิ่น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในรายวิชาได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นถึงการปรับตัวของการเป็นนักเรียนเพื่อก้าวเป็นนักศึกษาในฐานะรุ่นพี่ จึงได้สอดแทรกเนื้อหาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมีความจำเป็นด้านการสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นแก่นักเรียน ได้พัฒนาสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ ตลอดให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ
กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี