alt

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 41 (ตชด.41) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้างยางโพรง อ.ไชยา โรงเรียน ตชด. บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ โรงเรียน ตชด. บ้านคลองวาย อ.วิภาวดี และโรงเรียน ตชด. เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ อ.พระแสง ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563

โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ที่สังกัดโรงเรียน ตชด. และต่อยอดในการถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งปัญหา สมมติฐาน ออกแบบการทดลอง นำไปสู่การหาคำตอบที่สงสัยผ่านกระบวนการทำโครงงาน ตลอดจนฝึกฝนทักษะการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ศิริพร ทวีโรจนการ ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม ดร. อรณิช เผือกคง และ อ.กานต์ธิดา บุญมา เป็นวิทยากร โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. เป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้การดำเนินงานในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สกอ. (U-School Mentoring)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ภาพ/ข่าว
กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี