alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) หนุนวิศวกรสังคมเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนร่วมสร้างการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตเครื่องแกงครัวเรือนสู่นานาชาติ โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรพริกแกงบ้านท่าสน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านท่าสน หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปร่วมเป็นวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาพัฒนาสังคมสร้างความยังยืนให้กับชุมชนไปด้วยกัน มีเป้าประสงค์ร่วมกันด้านการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้มีความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกมิติ เฉกเช่นเดียวกับชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรพริกแกงบ้านท่าสน ซึ่งมีการผลิตเครื่องแกงทุกครัวเรือนและต้องการสร้างเป็นรายได้ จากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนพบว่าเครื่องแกงที่นี่มีความโดดเด่นจากการใช้วัตถุดิบหลักคือพริกสดที่ไม่มีสารปนเปื้อน เพราะมีการปลูกพริกทุกพื้นที่จนมีปริมาณมาก แต่กลับพบปัญหาด้านโรคทางการเกษตร เช่น พริกขึ้นเชื้อรา ไม่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบได้ ปัญหาเหล่านี้ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจแต่จะดำเนินการวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป เป็นต้น

ด้านนายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย วิศวกรสังคม ระยะที่ 2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตนซึ่งเป็นคนในชุมชนบ้านท่าสน ต้องการยกระดับศักยภาพให้แม่บ้านกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มพริกแกง (บ้านท่าสน) ได้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ และการตลาด ให้เกิดเป็นความมั่งคั่ง ยั่งยืน จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้การดำเนินงานของวิศวกรสังคม ที่ว่าหากพบเจอปัญหาจะวิ่งเข้าสู้กับปัญหาเพื่อนำปัญหานั้นมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สำนักข่าวลูกยางนิวส์ นิเทศศาสตร์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี