alt

วันนี้(15 กันยายน 2563) ณ Hall 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15- 17 กันยายน 2563 โดยผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล นำทีมร่วมสร้างความภูมิใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานระดับทองปี 3 พร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำบูทมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
:
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
เททพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี