alt

วันนี้(3 ต.ค. 63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศบท.) ประจําปีการศึกษา 2563 เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม” เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดโครงการกล่าวว่า นักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือภาคเสาร์อาทิตย์ มีมาตรฐานการศึกษาเหมือนกันกับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สนองการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือคือระเบียบวินัยในการดำรงตนในระบบมหาวิทยาลัย ต้องมีระเบียบวินัยที่เป็นรูปธรรม นักศึกษาต้องช่วยตนเองจะในการสร้างวินัยในการเรียนและทำกิจกรรมให้ครบ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้กิจกรรมช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการทำกิจกรรมจากการตักตวงองค์ความรู้จากทรัพยากรทุกส่วนที่มหาวิทยาลัยมี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม” โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ – ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2) มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา 4) มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้บุคลากร นักสึกษาลงพื้นที่เป็นวิศวกรสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บท. ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ รับทราบข้อมูลในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการติดต่อประสานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่าง ปลอดภัยและมีความสุขในมหาวิทยาลัย

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี