alt

วันนี้(8 ต.ค. 63) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัตสุราษฎร์ธานี

ผศ. ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีกฎหมายที่มีความสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน คือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจรณาคดียาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้ความคุ้ครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชนสตรี และบุคคลในครอบครัวในทุกรูปแบบ รวมทั้งในส่วนของการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และพฤติกรม ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการในครั้งนี้ มีนักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนไชยาวิทยา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 260 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชน ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนึกถึงความสำคัญของปัญหาในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน และเกิดความกรงกลัวต่อบทลงโทษในทางกฎหมาย จะได้ไม่กระทำความผิดต่อไป

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี