มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

alt

  • ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง (อำเภอเมืองและกระบุรี) 

alt

  • ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบรรยายดีมาก จากผลงานวิจัย เรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแดน : ตลาดน้ำสามคลองสองเมืองของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช

alt

  • อาจารย์ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าต้นน้ำน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี