alt

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based ITA) รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคใต้และบุคคลากรที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบข้อคำถามในแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based ITA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบบรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท)