alt


บุคลากร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานียกทีมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 สักการะพระบรมศพ พร้อมศึกษา 4 โครงการในพระราชดำริ หวังสร้างแรงบันดาลใจ นำหลักปรัชญาพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 26 เมษายน โดยทยอยนำบุคลากรจำนวนกว่า 200 คน เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมศึกษาโครงการในพระราชดำริตามเส้นทางอีก 4 แห่ง

รักษาการอธิการบดีกล่าวต่อไปว่า หลังสักการะพระบรมศพ ได้นำบุคลากรไปเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ 4 แห่ง ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

“โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักปรัชญาพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในวิถีการดำรงชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นพลังและกลไกทางปัญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างพอเพียง สมดุลและยั่งยืนต่อไป” ผศ.สมทรงกล่าว

ดร.กฤตกาล ฑปภูผา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเปิดเผยว่า ได้ความรู้จากโครงการในพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ได้อย่างพอมีพอกิน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม หรือจะเป็นโครงการแหลมผักเบี้ยที่เน้นการปรับคุณภาพน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี กลายเป็นโครงการที่นานาชาติให้การยอมรับและมาศึกษาดูงานกันไม่ขาดสาย

“นอกจากนี้พวกเรายังได้มีโอกาสชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลด้วย นำมาซึ่งความปลื้มปีติยินดีแก่พวกเราทุกคน พร้อมกันนั้นก็ยิ่งตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งชาวราชภัฏสุราษฎร์จะน้อมนำวิธีคิด วิธีครองตนและวิธีครองงานของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตและในการทำงานให้ได้” ดร.กฤตกาลกล่าว


วันวนัทธ์ วรภู รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ