alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย
ดังต่อไปนี้

  • อาจารย์นินธนา เอี่ยมสะอาด อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • อาจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559
  • อาจารย์พงศกร ศยามล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559
  • อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559
  • อาจารย์ศักดิ์กฤต แจมิตร อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 เมษายน 2559
  • อาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559