alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่เราจะก้าวไปด้วยกัน ทุกคนคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เชื่อมั่นและศรัทราตนเองพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการประชุมชี้แจงเงื่อนไขและแนวทางการเร่งรัดพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวในการประชุมชี้แจงเงื่อนไขและแนวทางการเร่งรัดพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นเกณฑ์การประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบันด้วย

ด้าน ผศ. ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่า ขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านวิชาการ ( อาจารย์ ) ได้มีความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยแล้วร่วมกันเป็นผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยร่วมกันพัฒนาซึ่งมหาวิทยาลัยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ร่วมกันขับเคลื่อนแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ขับเคลื่อนก็จะต้องรู้หน้าที่ของตนเองด้วยว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง มีการพัฒนาตนเองบนหลักการความพอประมาณ บนฐานความประมาณตน และการพัฒนาในสิ่งนั้นจะต้องตอบโจทย์มาตรฐานการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้ได้ด้วย

ผศ. ดร.ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยยินดีช่วยผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผลงานด้านวิชาการ เพียงแค่มีความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยว่าจะไม่มีการทิ้งกัน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยจะกำหนดระยะเวลาการทำผลงาน และช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณค่ากับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้อาจารย์ได้มีความมั่นใจในการก้าวย่างสู่การเป็นอาจารย์อย่างเต็มความภาคภูมิ
กนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ / ถ่ายภาพ