alt


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีมีการร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลและพิธีสงฆ์เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก อาคารหอสมุดแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชน ให้มาใช้ห้องสมุดที่ไม่ใช้แค่เพียงมาอ่านเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ผศ. สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ณ วันนี้อาคารแห่งนี้มีความพร้อมแล้ว แต่หลังจากนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการสร้างและขับเคลื่อนให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีชีวิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างคุ่มค่า จะต้องสร้างจุดดึงดูดให้มีผู้อยากจะเข้ามาใช้บริการให้มากกว่าแค่มานั่งอ่าน สร้างกลยุทธ์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างตรงจุด และต้องขอบคุณ ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ผู้ริเริ่มในการสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อตอบสนองการทำกิจกรรมที่ทันต่อสังคมในปัจจุบัน ที่สำคัญก็ต้องฝากไปยังผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนรู้จักเข้ามาใช้บริการ เพื่อให้งบประมาณที่ใช้ไปจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชี้ว่าหลังจากนี้ อาคารแห่งนี้จะยกระดับจากเดิมที่ใช้คำว่าห้องสมุด เป็นคำว่าLearning Center เพราะอยากจะให้อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ใช้มากกว่าการมานั่งอ่านหนังสือ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการค้นคว้าของทุกคน โดยเน้นกิจกรรมในการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นหลัก และจะต้องเป็นศูนย์ที่ให้บริการกับประชาชนภายนอกทุกคนที่เสียภาษี ต้องการให้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กิจกรรมที่ใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาคารแห่งรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี เพราะทุกเม็ดเงินของมหาวิทยาลัยจะต้องผลิดอกออกผลเป็นช่อของการเรียนรู้ที่งดงาม จะใช้ศูนย์แห่งนี้ให้คุมค่าที่สุดเท่าที่ศักยภาพของเราจะทำได้

ทางอาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า ต่อจากกนี้อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่เก็บหนังสือต่อไปจะมีกระบวนการต่างๆเสริมเข้ามา มีทั้งโซนต่างๆชัดเจน อาทิ โซนที่เป็นของนักศึกษา โซนผ่อนคลายมีมุมกาแฟ โซนที่ใช้เสียงได้ โซนส่วนตัวที่มีความสงบร่มรื่น โซนบริการเทคโนโลยีที่หลากหลายยิ่งขึ้น ฝากประชาสัมพันธ์เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้ามาเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ และในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะเปิดให้ประชาชนภายนอกเข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ เพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลย

ส่วนนายอนุพงศ์ กิ่งทอง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคปกติประจำปี 2560 บอกว่าตนเองก็เป็นนักศึกษาอีกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดบ่อยพอสมควร เพราะนอกจากจะได้ค้นคว้าในสิ่งที่สนใจแล้วยังสามารถที่จะนับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน และกลุ่มที่เป็นนักกิจกรรมด้วยกัน จากการมาใช้บริการก็พบว่าทางห้องสุดนั้นมีการบริการและจัดการที่เป็นระบบ ส่งผลให้ง่ายต่อการสืบค้นหาความรู้ สถานที่ก็กว้างขวางเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา มีโซนต่างให้เลือกใช้บริการตามความต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดที่มีความทันยุคทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วน ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้ามาใช้บริการศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้พบกับขุมทรัพย์ทางปัญญา ในด้านการพัฒนาต่อยอดความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงประเทศชาติต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก / เขียนข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ - ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ / ถ่ายภาพ