alt


สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตัวเอง (SAR) ระดับสูง และการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุธทาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรเพิ่มทักษะในด้าน SAR หวังได้รับการยอมรับในการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ได้พัฒนาและประกาศใช้

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตัวเอง (SAR) ระดับสูง และการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพดำเนินงานในพันธกิจต่างๆ ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ดังนั้น ต้องสร้างความเข้าใจสร้างแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ (SAR) ระดับหลักสูตร จึงร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

ด้าน รศ.ประดิษฐ์ มีสุข วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการในครั้งนี้ ทั้งอาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ สกอ. ได้มีการพัฒนาประกาศใช้ มีทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ที่จะส่งผลให้หลักสูตรทุกหลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สำคัญได้ร่วมกันสร้างผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก / เขียนข่าว
สมยศ นุ่นจำนง / ถ่ายภาพ