alt

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof.Dr.He Zubin, President of Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Mr. Li Jiagui Director, Section of Admission and Employment Mr. Xu Jinjie Director, Faculty of Business Ms. Zhu Yun Deputy Director, Section of International Exchange and Cooperation

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Yulin Normal University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษา และพัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงความเข้าใจทางความร่วมมือ (MOU)

ในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารจากYulin Normal University เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ธนิศา สุขขารมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด พร้อมบุคลากรหอสมุดกลางและศูนย์ภาษาให้การต้อนรับ


เรียบเรียง ธีรวัฒน์ กิจงาม
ข้อมูล เปรมจิตต์ ทิพย์มณี
ภาพ เทพพิทักษ์ ยศหมึก / ไตรเพชร พลดี