alt


งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ศึกษาดูงานอุตรดิตถ์โมเดล และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทีมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานอุตรดิตถ์โมเดล และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการก่อตั้งศูนย์บริการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางวิชาการและยกระดับความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน เราได้เห็นแนวคิดที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้ SRU เป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องในหลากหลายมิติ ในฐานะ"มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น"

ด้าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม กล่าวว่า จากนี้ เรามีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ความสำคัญของการทำงานดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้เป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว คือ การทำงานในเชิงรุกและเชิงลึก เพื่อให้ภารกิจสำเร็จ อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง


นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี