alt


สำนักที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) จัดประชุมร่วมนายกสภาและอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 เพื่อรับทราบเเนวทางจาก องคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบาย ในการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ใหม่ด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(ศูนย์แม่ริม)

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับเข้าร่วมโดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและ ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนกลับอธิการ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวชื่นชมทางม.ราชภัฏเชียงใหม่ว่าทาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนตามศาสตร์ต่างๆ กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไว้ให้ผู้เข้าประชุมได้เยี่ยมชมอย่างน่าสนใจ


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก เรียบเรียง

วัชระ ไทยบัณฑิตย์ ภาพถ่าย