มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2560 จัดกิจรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากทุกคณะ เน้นให้ผู้ประกวดกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และกล้าที่จะแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นฑูตวัฒนธรรม ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ซึ่งผลการแข่งขันการประกวด รางวัลชนะฝ่ายชายปีนี้เป็นทางคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลไป ส่วนฝ่ายหญิงตกเป็นของ คณะครุศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เป็นฝ่ายครอบครองรางวัล popular vote และรางวัลชุดประจำจังหวัดตกเป็นของคู่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นายธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี