มรส.ผนึกกำลัง 11 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างการมีส่วนรวมในการป้องกันทุจริตในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) ด้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ 11 สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และวิทยาลัยชุมชนระนอง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มรส.จะร่วมป้องกันทุจริตในทุกรูปแบบ การรวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายจะทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่านกลุ่มเป้าหมายหลักนั่นคือกลุ่มนักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสร้างการมีส่วนรวมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราผนึกกำลังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอีก 11 สถาบันในภาคใต้ การเริ่มต้นในสถาบันอุดมศึกษาเรามองและคิดตรงกันว่า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต เพราะคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะจบการศึกษาออกไปใช้ชีวิตในสังคม ถ้าปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่วันนี้ นักศึกษาเหล่านั้นก็จะเคยชินและมีจิตสำนึกที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นเดียวกัน

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี