มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาภาคปกติและภาคโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น( กศ.บท. ) ของศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย เพื่อให้แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉวง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

นายธีรภัทร อาศิรพจน์ นักวิชาการศึกษา ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี