มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มุ่งในนักศึกษาจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ


รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยวางแนวทางอย่างชัดเจนที่จะให้บุคลากรและนักศึกษา เดินตามแนวทางที่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานให้กับชาวราชภัฏ และประชาชนชาวไทยทุกคน อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน้อมนำมาปรับใช้ได้กับทุกงาน ทุกโอกาส ทุกสถานที่ และทุกๆคน


ด้าน นายภานุ สุภัทรนิยพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า ปัจบันนักศึกษาหันมาออกกำลังกายมากขึ้น สังเกตจากฟิตเนสและสนามกีฬาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13 ขึ้นมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ โดยได้เน้นย้ำไปยังผู้กิจกรรมนักศึกษาให้ร่วมกันบริหารกิจกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกๆด้าน


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี