มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง สร้างภาคีเครือข่ายและยกระดับการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระนอง ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มรส. กล่าวว่า การสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระนอง ถือว่าเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพราะมรส.เป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน การประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งเสริมการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญา ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและสากล

ด้านนายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกันในการพัฒนาระบบการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระนองให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและสากล

ที่สำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ที่ได้รับการยอมรับและคนในจังหวัดระนองก็มีความไว้วางใจ การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดระนองจะได้พัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าชัดเจนและหวังผลที่จะเกิดขึ้นตามมาได้

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี