นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับโล่รางวัลแก่ข้าราชการ หน่วยงาน และองค์กร ที่สร้างคุณความดีและประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "15 ปี สรรค์สร้างสู่เส้นทางนวัตกรรม (DSDW Innovation)” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ภายใต้แนวคิด iSmart ใน 4 มิติ คือ มุ่งสร้างข้าราชการ 4.0 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายประชารัฐ ในระดับอาเซียน และ สร้างนวัตกรรมบริการทางสังคมรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ที่พึ่งผ่านมา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลแก่ข้าราชการ หน่วยงาน และองค์กร ที่สร้างคุณความดีและประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งรางวัลหน่วยงานนวัตกรรมทางสังคมดีเด่นคือ โครงการ "พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง” นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยเป็นรางวัลที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองด้วยโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง มรส.ร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า โครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ริเริ่มร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุนทะเลพื้นที่ตำบลขุนทะเล 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ10 ครอบครัว ครอบครัวละ 10 ตัว โดยเลี้ยงด้วยรำข้าวสาลีหมักยีสต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี