วันนี้(21 กันยายน 2560) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร มรส.ให้ตรงเป้าตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ เเละนายสิทานนท์ อมตเวทย์ นักทรัพย์สินทางปัญญา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง G 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มรส.

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย เห็นถึงการดำเนินงานวิจัยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้ตรงตามนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมและพร้อมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

นายศิโรจน์ พิมาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2562 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตลอดถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี