alt

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงอีกทั้งภายในงานฝ่ายบริการวิชาการ มรส. ออกบูธสอนทดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ การจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณที่จอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) อีกทั้งภายในมีเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการหลายรายจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมจัดบูธและออกร้าน โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2560 ท่านใดสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นได้

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี