เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ บริเวณอาคารครุพัฒน์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)โดย ดร. สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ ผู้สอนรายวิชาการศึกษาอาเซียน (ASEAN Studies) และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Food Festival ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนผ่านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การสอบถามบุคคลเจ้าของประเทศ และการลงมือปฏิบัติการทำอาหารประจำชาติต่างๆ


ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้เชิญอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินรสชาติอาหารและการนำเสนออาหารแต่ละชาติเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งผลการตัดสินพบว่าอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ นาสิคเลอมัค และลัคซา อาหารประจำชาติสิงค์โปร์ เป็นอาหารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้


นายคณากร จินดาวัฒน์ เขียนข่าว/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี