วันนี้(22 กันยายน 2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.41 ในโรงเรียนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ และโรงเรียนบ้านห้วยเหมือง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทาง โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม รับ - ส่ง เสด็จ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่มหาวิทยาลัย ยืนหยัดสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เราก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นร่วมกับโรงเรียนและเหล่าครู ตชด. เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราคือมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร/ว่าที่ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี